Yüksek Lisans Programı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(LİSANSÜSTÜ PROGRAM KATALOGU'nun tamamına PDF olarak ulaşmak için buraya tıklayınız.)

1. GİRİŞ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplini, gerçekte sınırsız sayıda konu kapsar. Bundan dolayı, Malzeme Mühendisliği lisans programı müfredatları, genellikle, öğrencileri Malzeme Mühendisliği temel  bilgileri ile donatacak şekilde hazırlanır.Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin belli bazı alanları üzerinde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bir yüksek lisans derecesi almak için çalışmalarını sürdürmelidirler. Zengin ders içeriğiyle Atılım Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, lisans programından yeni mezun olmuş öğrencilere, deneyimli ve çalışmakta olan, akademik çalışmalarla kendilerini geliştirmek isteyen mühendislere böylesi bir olanağı sunmaktadır.

2. PROGRAMIN AMACI

 • Öğrencileri malzeme mühendisliğinin teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin alanlarında geliştirmek.

 • Malzeme üretim ve servis kuruluşlarındaki malzeme ve proses tasarımı ve analizi konusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak.

 • Bir doktora programına devam etmek isteyen öğrenciler için bir temel oluşturmasını sağlamak.

3. PROGRAMIN HEDEFLERİ

Öğrencilere yeterli ve kapsamlı bir yüksek lisans eğitimi vererek onların aşağıdaki konularda kendilerini geliştirmelerini sağlamak:

 • Bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz ve  değerlendirme,

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kapsamlı ve derin bir bilgi birikimine sahip olma,

 • Gerçek mühendislik sorunlarını çözerken bu bilgi birikiminden nasıl yararlanacağını bilme ve problem çözme yeteneğine sahip olma,

 • Bağımsız araştırma yapabilme.

4. ANA ARAŞTIRMA KONULARI

 • Mühendislik malzemelerinin tasarım ve üretimi.

 • Mühendislik malzemelerinin muayenesi, değerlendirilmesi ve karakterizasyonu.

 • Metalurji ve Malzeme mühendisliğinde hesaplamalar ve simülasyonlar.

 • Malzeme ekonomisi, malzeme yönetimi ve kalite konuları.

5. KABUL KOŞULLARI

5.1. Adaylar, Malzeme/Metalurji Mühendisliğinden (MATE/METE) ya da ilgili diğer mühendislik disiplinlerinden (Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Maden Mühendisliği vb.) ya da ilgili fen bilimleri bölümlerden (Fizik, Kimya vb.) bir lisans derecesine sahip olmalıdırlar.

5.2. Diğer kabul koşulları [ dil yeterliliği (ÜDS, KPDS, TOEFL) ve ALES puanı gibi] Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) tarafından belirlendiği ve ilan edildiği gibidir.

5.3. Atılım Üniversitesi' nde öğretim dili İngilizce' dir; bu nedenle her aday anlama, yazma ve konuşma  olarak yetkin derecede ingilizce bilmelidir.

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YAPISI ve KOŞULLARI

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenekli olarak tasarlanmıştır:

Tezli seçenekte en az 21 kredi toplamında derslerin tamamlanması gerekir (7 ders + kredisiz MATE 589 Y. Lisans semineri + kredisiz MATE 599 Y.Lisans Tezi). 

Tezsiz seçenekte en az 30 kredi toplamında derslerin tamamlanması gerekir ( 10 ders + kredisiz MATE 500 Y.L. Bitirme Projesi).

Tezli ve Tezsiz seçeneklerde alınması gerekli derslere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TEZLİ Y.LİSANS PROGRAMI   TEZSİZ Y.LİSANS PROGRAMI

Zorunlu Dersler

Kredisi  

Zorunlu Dersler

Kredisi
MATE 510 3   MATE 510 3
MATE 502 3   MATE 502 3
MATE 585 3   MATE 585 3
MATE 589 NC   MATE 500 NC
MATE 599 NC      

Ana Seçmeli Dersler

   

Ana Seçmeli Dersler

 
MATE xxx 3   MATE xxx 3
MATE xxx 3   MATE xxx 3
-     MATE xxx 3

Seçmeli Dersler

   

Seçmeli Dersler

 
TECE xxx 3   TECE xxx 3
FREE xxx 3   TECE xxx 3
      FREE xxx 3
      FREE xxx 3
Toplam Kredi 21   Toplam Kredi 30

MATE 589 Y. Lisans Semineri ilk yarıyıldan sonraki yarıyıllarda alınabilir.

Serbest Seçmeli (FREExxx) ve Teknik Seçmeli (TECExxx) dersler öğrencinin ilgi ve amaçları doğrultusunda seçilir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dışındaki mühendislik bölümlerinin açtığı Yüksek Lisans dersleri TECExxx dersleri olarak alınabilir.

Metalurji ve Malzeme ve diğer mühendislik bölümlerinin 4.sınıf lisans dersleri (4xx), lisans eğitiminde alınmamış olması şartı ile, Y.Lisans programında alınabilir. Bu tür derslerin; tezli seçenekte en çok 2 adedi, tezsiz seçenekte ise ençok 3 adedi Bölüm Y.Lisans komitesinin uygun görmesi halinde Y.Lisans ders yüküne sayılabilir.

Atılım Üniversitesi dışındaki üniversitelerde alınan/alınacak derslerden en fazla 3 adedi, Y.Lisans zorunlu veya seçmeli dersler olarak, Bölüm Y.Lisans komitesinin uygun görmesi halinde Y.Lisans ders yüküne sayılabilir.

Y.Lisans zorunlu ve seçmeli derslerin isim ve içerikleri ekte yer almaktadır. Seçmeli dersler listesi ekte verilenlerle sınırlı değildir. Öğrencilerin ilgi ve talebine göre başka seçmeli dersler de açılabilecektir.

MALZEME VE/VEYA METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ DIŞINDAKİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLMUŞ ADAYLAR İÇİN BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Malzeme ve/veya Metalurji Mühendisliği dışındaki bölümlerden mezun olan adaylar, her adayın akademik ve profesyonel birikimlerine göre kendilerinden almaları istenecek derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir. Bilimsel Hazırlık programında toplam ders saati azami 18 krediyi geçmez ve 1 takvim yılında tamamlanması gerekir.

Y. LİSANS PROGRAM SÜRESİ:

Tezsiz Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı normal olarak 3 ya da 4 yarıyılda tamamlanır. Ancak azami bitirme süresi 6 yarıyıldır.

Tezli Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı normal olarak 4 yarıyılda tamamlanır. Bu süre azami 6 yarıyıldır ve en geç ilk 4 yarıyıl sonu itibarı ile öğrencilerin almaları gereken dersleri başarmış olmaları gerekir.

Bilimsel Hazırlık programında geçen süre, Yüksek Lisans programını tamamlamak için gerekli olan azami 6 yarıyıllık süre içinde değerlendirilmez.