Staj

Bölüm Staj Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Kâzım TUR, Tel: 586-8399, e-posta: kazim.tur@atilim.edu.tr

2013 sonu itibarı ile Öğrencilerimize Staj Olanağı Sağlayan Kurumlar için tıklayınız
"TEŞEKKÜRLERİMİZLE"

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği zorunlu staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir. Anne veya babalarından dolayı genel sağlık sigortası güvencesi bulunmayan öğrencilerin Genel Sağlık sigortaları da Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.
 
Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Önemli Not: Mühendislik Fakültesi 2016 yılı yaz stajı müracaatlarının 29/07/2016 tarihine kadar yapılması zorunludur.

GEREKLİ BELGELER
 1. Staja Kabul Yazısı: Stajın yapılacağı kurumun antetli kağıdına yazılmış, stajyeri denetleyecek amirin adı, soyadı, görevi ve imzası bulunan, kesin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin, haftalık çalışma saatlerinin belirtildiği staja kabul belgesi (1 asıl ve 1 kopya).
 2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi: (önlü arkalı, T.C. Kimlik Numaralı, üzerinde kimlik no. bulunan sürücü belgesi de kabul edilmektedir) (2 kopya).
 3. Fotoğraf (2 adet)
 4. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (https://goo.gl/Q37D3J bağlantısını kullanarak bu formu online doldurunuz. Bu form belirtiğiniz e-posta adresinize otomatik olarak gönderilecektir. Size gelen e-posta ekindeki formdan iki adet çıktı alıp, imzalı olarak bölüm staj koordinatörüne aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte teslim ediniz. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu hem yazılı çıktı, hem de e-posta ile bölüm staj koordinatörüne iletilecektir.)

ÖNEMLİ: Stajyer Öğrenci Bilgi Formu'nu e-posta olarak göndermeden bölüm staj koordinatörlüğüne evrakları teslim etmek için gelmeniz durumunda işlemleriniz  yapılmayacaktır.

 • Staj başlangıç tarihinden en az 10 işgünü önce, yukarıda sıralanan tüm belgelerin (toplam 4 adet belge) birer nüshası bir poşet dosya içinde;  ayrıca Stajyer Öğrenci Bilgi Formunun (Form B) basılı ve imzalı diğer nüshasını, Staj kabul belgesinin fotokopisini, 1 adet fotoğrafınızı, ve doldurup imzalayacağınız Önkoşul Beyan Formunu (Form C) (toplam 4 adet belge) ayrı bir poşet dosya içinde, Bölüm Staj Koordinatörüne teslim ediniz. Poşetlerde Form B (Stajyer Öğrenci Bilgi Formu) en üstte yer almalı, ikinci sırada Staj kabul Belgesi yer almalıdır.
 • Yukarıdaki belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.

Öğrencilerimizin Dikkatine:

 • Yaz Döneminde Staj yapmak isteyen 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize; staj yapmak istedikleri kurumlara başvurularını en geç Nisan ayı ortasına dek tamamlamış olmaları tavsiye edilir.

 • Kurumlara yapacağınız resmi staj başvuruları için Bölüm Sekreterinden alacağınız yazıyı (veya aşağıda Staj Formları başlığı altındaki dokümanı indirip (Form A), kendiniz de italik yazılan yerlerde gerekli düzeltmeleri yapıp bastırarak) Bölüm Staj Koordinatörüne onaylatınız.

 • Bölüm Staj Koordinatörünün onay verdiği kurumlarda staj yapabilirsiniz.

 • Staja başlamadan önce yukarıda staj sigortasına ilişkin yapılacakları tamamlamış olmalısınız.

 • Staj yapacağınız kuruma gitmeden önce aşağıdaki "Stajyer Değerlendirme Formu"nu (Form D) bilgisayarınıza yükleyiniz, kaliteli bir çıktı alınız, formu bükmeyiniz ve katlamayınız, fotoğrafınızı yapıştırınız, sizin doldurmanız gereken yerleri doldurunuz ve Bölüm Staj Koordinatörü'ne getirip, ONAYLATINIZ. Bu formu staj yapacağınız kurumdaki ilgiliye bir poşet dosya veya zarf içinde katlamadan temiz bir şekilde teslim ediniz.

 • Bahar dönemi sonuna doğru Bölüm Staj Koordinatörü önümüzdeki yaz staj yapacak öğrencilerimizle bir toplantı yapılabilecektir. Bu durum sözkonusu olduğunda Toplantı tarih ve yeri ayrıca ilan edilecektir.

 • Stajlar için önkoşulları sağlamış olduğunuza dair aşağıdaki beyan formunu doldurup, imzalayınız ve Bölüm Staj Koordinatörü'ne teslim ediniz. Stajlar için ders koşulları şöyledir:

MATE 399 için koşullar: MATE 101, COMPE 101, MATE 102, CHEM 106, MFGE 156, MATE 201 derslerini almış ve başarmış olmak + ENG 204, MATE 202, MATE 203 derslerini almış ve bunlardan en az 3 dersi başarmış olmak + Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.

MATE 499 için koşullar: MATE 399 + 3. sınıftaki 11 dersin (MATE 301, MATE 302, MATE 303, MATE 311, ECON 211, MATE 304, MATE 305, MATE 307, MATE 309, MATE 310, ve IE 305) en az 8'ini almış ve bunlardan en az 7 dersi başarmış olmak + Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.

Staj Formları:


Öğretim Üyeleri için Staj Raporu Değerlendirme Formları:

Staj Raporları:

 • Staj Rapor kapağı yukarıda verilen formatta olmalı, rapor geneli itibarı ile teknik rapor yazım ilkelerine uygun olmalıdır. Rapor; kapak sayfasını izleyen sayfalarda İÇİNDEKİLER(CONTENTS), TABLO LİSTESİ (LIST OF TABLES), ŞEKİL LİSTESİ (LIST OF FIGURES), EKLER (APPENDICES), KAYNAKLAR (REFERENCES) şeklinde sayfa no.ları ile birlikte bir dizin içermelidir.

 • Ana rapor bölümleri olarak GİRİŞ (INTRODUCTION); [staj yapılan kurumun tanıtımı (adı, adresi, faaliyet alanı, toplam çalışan sayısı, toplam mühendis sayısı, metalurji/malzeme mühendisi sayısı, üretim kapasitesi, cirosu, ana üretim ekipmanı, kalite kontrol ekipmanı, vs)]; STAJ SÜRESİNCE GÖZLEMLER, YAPILAN İŞLER, ÖĞRENİLENLER (OBSERVATIONS, TASKS PERFORMED, LESSONS LEARNED DURING TRAINING; ve SONUÇLAR (CONCLUSIONS) yer almalıdır. Rapora ilave olarak konulacak veri tabloları, çizim ve resimler APPENDICES kısmında yer almalıdır. En son bölüm olarak da REFERENCES yer almalıdır. Kapak hariç, diğer sayfaların alt orta kısmında sayfa no.su yer almalıdır.

 • Staj raporlarının, staj yapılan kurum ilgililerince onaylanması tercih edilir, ancak zorunlu değildir.

 • Staj raporu İngilizce olarak MS-WORD ile yazılmalı, rapor hem basılı/ciltli, hem de tek bir word dosyası olarak bir CD içinde (şekil ve resimler word formatındaki raporunuzun içinde olmalı, ayrı dosyalar şeklinde olmamalıdır)  en geç üniversite akademik takviminde gösterilen son add/drop tarihini takip eden haftanın son işgününe dek bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

 • Staj raporu ile birlikte, öğrencinin staj yapmak için yukarıda gösterilen ders koşullarını sağladığının kontrolü ve teyidi için kullanılmak üzere; öğrencinin staja başladığı dönem itibarı ile aldığı dersleri ve notları gösteren transkript de bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

 • Stajyer Değerlendirme Formu'nun ilgili işyerince doldurulması ve bölüm staj koordinatörlüğüne ulaşmasının sağlanması öğrencinin takip ve sorumluluğundadır. Bu form, staj raporunun son teslim tarihinden en geç 1 hafta içinde bölüm staj koordinatörlüğüne ulaşmış olmalıdır.

 • Rapor formatını daha iyi anlamak için örnek staj raporunu bu linkten indirebilirsiniz. Bu rapor Zeynep Öztürk'ün MATE 400 için Asil Çelik AŞ'de yapmış olduğu stajın raporudur (teşekkürler Zeynep). Rapor 3.5 MB büyüklüğünde ve şifrelidir. Şifreyi bilmiyorsanız, lütfen Staj Koordinatörü'ne e-posta ile veya sözlü olarak sorunuz.