Lisans Programı (Bölüme 2016-2017 Güz Döneminden Önce Başlayanlar) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

MATE 101 - Mühendisliğe Giriş
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri

MATE 102 - Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi
Öğrencilere Malzeme Mühendisliği ve Türkiye’de mevcut malzeme sanayii tanıtılması. Çağdaş toplumda malzemelerin önemi ve malzemelerin insan uygarlığının gelişmesindeki etkisi. Malzeme içyapı-özellik ve üretim süreçleri arasındaki ilişkilerin kısaca işlenmesi. Fabrika gezilerinin yapılması. Malzemeler ve malzeme üretim prosesleri üzerine dönem ödevleri

MATE 201' - Malzeme Mühendisliği I
Malzemelerin sınıflandırılması, katılarda atomik bağlar, kristal malzemelerin yapısı, katılarda yapısal hatalar; bozluklar, dislokasyonlar, yüzey hataları, erime ve katılaşma, tekli ve ikili sistemlerde faz dengesi, katılarda difüzyon, faz dönüşümlerine giriş, metal alaşımlarında ısıl işlem ve yüzey sertleştirilmesi

MATE 202' - Malzeme Mühendisliği II
Katı malzemelerin özellikleri. Mekanik Davranış: elastisite, plastik deformasyon ve kırılma. Yetmezlik mekanizmaları; yorulma ve sürünme, korozyon. Metal alaşımları ve prosesleri; Malzeme Seçimi ve Tasarımı. Ekonomik, Çevre ve Toplumsal konular

MATE 203' - Malzeme Termodinamiği I
Hal kavramı, basit denge, ideal gaz hali, ekstansif ve entansif özellikler. İç enerji ve termodinamiğin birinci kanunu, proses, ısı kapasitesi, entropi ve tersinmezlik, termodinamiğin ikinci kanunu, termodinamiğin ilk ve ikinci kanununun birleşimi. Taşınım mekanizmaları; ısı transferi. Entropi kavramının istatistiksel yorumu, termal denge ve Boltzmann eşitliği. Entropi tanımı, Helmholtz serbest enerjisi, Gibbs serbest enerjisi, Maxwell eşitlikleri. Termodinamiğin üçüncü kanunu, tek bileşenli sistemlerde faz dendesi. Gazların davranışı, gazlarda P-V-T ilişkisi

MATE 204 - Malzeme Termodinamiği II
Çözeltilerin davranışı; Raoult ve Henry Kanunu, Gibbs Duhem eşitliği, çözelti termodinamiği. Gibbs serbest enerjisi ve ikili sistemlerin faz diyagramı; sıradan çözeltiler için faz dengesi kriterleri, sıvı ve katı standart halleri, faz diyagramları, Gibbs serbest enerjisi ve termodinamik aktivite. Gazları içeren reaksiyonlar; gaz karışımında reaksiyon dengesi ve denge sabiti, entalpi-entropi ve reaksiyon dengesi. Gaz faz ve saf kondens fazları içeren reaksiyonlar; Ellingham Diyagramları, faz dönüşümlerinin etkisi. Kondens çözelti bileşenleri içeren sistemlerde reaksiyon dengesi; Gibbs faz kuralı, gazların metaller içerisindeki çözünürlüğü. Elektrokimya; İyon oluşum Gibbs serbest enerjisi ve standart indirgenme potansiyeli

MATE 300 - Staj I

MATE 301' - Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları
Mühendislik malzemelerinin makroskopik plastisitesi; akma kriterleri, plastik gerilme-gerinme ilişkileri, gerinmede instabilite, gerinme hızı ve sıcaklık etkisi. Plastisite analizi, ideal iş, slab analizi, üst sınır değer analizi, akma Hattı Alan Analizi Teorisi, sonlu elemanlar analizi, işlenebilirlik, biçimlendirilebilirlik, çok fazlı malzemelerin deformasyon işlemleri, deformasyon proseslerinde mikroyapı kontrolü

MATE 302 - Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler
Atom ve moleküllerin kristal, kristal hataları ve kristal olmayan malzemelerdeki yayınımı; Dislokasyon ve Ara yüzlerin hareketi; Kimyasal reaksiyon hız teorisi; Fazların çekirdeklenme ve büyümesi; Faz dönüşümleri ve mikroyapısal değişim; Spinodal ve Düzen-Düzensizlik dönüşümleri, Çökelme ve Büyüme; Martensitik dönüşümler. Metaller, alaşımlar, iyonik ve metaller arası bileşikler, camlar, yarı iletkenler ve polimerlerin faz dönüşümleri acısından benzerlikleri ve farklılıkları

MATE 303' - Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler
Önişlemler, indirgeme, ergitme, mat ergitmesi, rafinasyon, hidrometalurjik ve elektrokimyasal süreçlerin termodinamik ve kinetiği. Kurşun, çinko, bakır, aluminyum üretimlerinin prensip ve pratikleri. Tersinir elektrot potansiyelleri, polarizasyon, metallerin sulu çözeltilerden ve tuz çözeltilerinden kazanımı. Elektrorafinasyon, elektokaplama, elektroparlatma süreçleri.

MATE 304 - Metal Malzemeler
Çelik standartları ve standart çelikler; demir dışı alaşım türleri; metal gereçlerin niteliğini belirleyen nitelik etmenleri; içyapının mekanik özellikler üzerindeki etkileri

MATE 305 - Demir-Çelik Üretim Teknolojileri
Demir cevheri hazırlama, zenginleştirme, sinterlerme ve peletleme prosesleri, demir oksitlerin indirgenmesi, boş ve hazne reaksiyonları, curuf oluşumu, yüksek fırın işletme pratikleri, sıcak metal işlemleri, diğer demir üretim yöntemleri. Çelik üretim prosesinin tanımı, C-O reaksiyonu, çelik üretiminde S, P, N, H, DRI (sünger demir) üretimi ve çelik üretiminde kullanımı, alaşımlı çelik yapımı, oksijen giderme, ikincil metalurji, sürekli döküm teknolojileri ve temel prensipleri

MATE 307 - Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri
Metal numuneleri hazırlama; dağlama yöntemleri çökelti ve evre tanıma; içyapıları çözümleme sayısal çözümleme

MATE 309 - Katılaşma Süreçleri
Sıvılar ve Katılar. Saf metallerin katılaşması. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Alaşımların katılaşması, süper soğuma, ötektik katılaşması. Yapısal süper soğuma. Saf metal ve alaşımlarda büyüme. Dağılım katsayısı. Makroyapı oluşumu. Katılaşma aralığına göre alaşımların sınıflandırılması. Merkez hattı besleme direnci. Katılaşma hızı, katılaşmada ısı transferi. Segregasyon, tek kristal üretimi, bölgesel arıtım, hızlı katılaştırma

MATE 310' - Polimer Malzemeler
Polimerik malzemelerin çeşitleri, önemi ve uygulamaları hakkında giriş seviyesinde bilgi; Polimerlerin yapısı ve özellikleri; Polimerlerin karakteristik özellikleri, uygulamaları ve üretim yöntemleri.

MATE 311 - Seramikler ve Refrakter Malzemeler
Seramiklerin tanımı; Ham malzemeler; Seramik malzemelerin kristal yapısı ve özellikleri; Atomsal bağlanma; Faz diyagramları; Cam ve cam seramikler; Mekanik özellik ve davranışlar; Refrakter seramikler; Teknik seramikler; Yapısal seramikler

MATE 400 - Staj II

MATE 401' - Döküm Süreçleri ve Uygulamaları
Kalıplama kumları ve kum kalıba döküm; refrakterlik testi; kalıplama pratiği, CO2 ile kalıplama, organik bağlayıcılı kalıp ve maça yapımı, ısıya duyarlı bağlayıcılar, maça yağları ve maça reçineleri, metilen mavisi deneyi. Dökme demir üretimi. Aşılama, çil testi; demirdışı metal ve alaşımlarının dökümü. Sürekli döküm ve ince slab dökümü

MATE 403 - Malzeme Karakterizasyonu
Kristalografinin temelleri, x-ışınları ve elektron demetlerinin özellikleri, spektroskopi, x-ışınları kırınımı, elektron kırınımı, kristal yapı belirlenmesi, kırınıma uğrayan ışınların şiddeti, kristal kafes parametresi ve faz diyagramı belirlenmesi

MATE 405 - Malzemelerin Isıl İşlemleri ve Yüzey Sertleştirmesi
Metal gereçlerin ısıl işlemlerinin önemi; ısıl işlem fırınları ve atmosferleri; çözündürme ve Ostenitleme; soğutma hızı etkileri; suverme ve menevişleme; çökelme sertleşmesi; yüzey sertleştirme yöntemleri; nitelik denetimi

MATE 410' - Malzeme Seçimi ve Tasarım
Tasarım Süreci. Tasarım Evreleri. Tasarım Araçları. Yetmezliğe karşı tasarım. Tasarımda malzeme ve proses seçimi. Malzeme ve Proses seçimi için örnekler.Kalite, Emniyet, Ekonomik konular. Kalite Fonksiyonlarının Yayımı. Ardışık ve Çakışık Tasarım Kavramları

MATE 419' - Lisans Seminer
Metalurjik/Malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme seçimi, fizibilite analizi uygulamaları üzerine bölüm öğretim üyesince danışmanlığı yapılan bitirme projesi. Dönem sonunda kapsamlı bir rapor, o ana kadar elde edilen sonuçları ve gelecek dönem MATE 420 için çalışma planını da içeren bir sunum istenir. Ayrıca, öğrenciler bu ders kapsamında hem sektör çalışanlarının hem de çevre, iş güvenliği, iş hukuku, proje yönetimi, etik ve sosyal sorumluluk gibi konular dahil olmak üzere davet edilecek uzmanların değişik konularda verecekleri seminerleri takip ederler.

MATE 420' - Bitirme Projesi
Metalürjik/Malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamalar üzerine bolum öğretim üyesince danışmanlığı yapılan bitime ödevi. Proje sonunda kapsamlı bir rapor ve sonuçların sunumu istenir

Teknik Seçmeli Dersler

MATE 440 - Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarsa korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme secim ve dizaynında korozyon

MATE 442 - Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi
Kaynak tekniğiyle ilgili terim e tanımlamalar. Kaynak proseslerinin sınıflandırılması. Yaygın kullanılan kaynak prosesleri, bunların uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları. Tipik kaynak süreksizlikleri. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler. Kalite güvencesi. Demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi. Kaynak parametrelerinin mikro yapı üzerindeki etkileri. Mikro yapı değişimlerine bağlı mekanik özellikler. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan ısıl işlemler

MATE 446 - Kompozit Malzemeler
Kompozit Malzemelere giriş, anizotropik ve izotropik esneklik, metal matriks kompozitleri, seramik matriks kompozitleri, polimer matriks kompozitleri, mukavemet ve bozulma, kompozitlerin mikromekaniği, kompozit yapılarının dizaynı, kompozitlerin muaynesi ve onarımı.

MATE 448 - Toz Metalurjisi
Metalik tozların üretimi ve karakterizasyon yöntemleri, toz sıkılaştırma ve sinterleme, tek-eksenli ve eşbasınçlı (isostatic) sıkıştırma, sinterleme teorisi ve farklı proses koşullarının etkisi, ıslatma ve yüzey difüzyonu, katı ve sıvı hal sinterlemesi, toz metalurjik malzemelerin avantaj ve limitleri

MATE 450 - Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi

MATE 452 - Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi
Hasar ve yetmezlik analizinde kullanılan genel prosedür ve teknikler, tipi kırılma türleri, çatlama, aşınma, korozyon, malzeme yorgunlugu, yüksek sıcaklık kırılmaları, sünek ve gevrek kırılma, örnek olay çalışmaları, önlem ve önleyici faaliyetler

MATE 456 - Cam Bilimi ve Teknolojisi
Seramiklerin tanımı, Ham malzemeler, Seramik malzemelerin kristal yapıları ve özellikleri, Atomik bağ, Faz Diyagramı, Cam ve Camsı seramik, Mekanik özellikler ve davranışlar, Termal özellikler ve davranışlar, Refrakter seramikler, Teknik seramikler, Yapısal seramikler

MATE 460 - Biyomalzemeler
Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk, ev sahibi sistemin cevabı, sentetik ve biyolojik malzemeler, sentetik biyomalzemelerin sınıflandırılması, polimerler, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları, implantların tarihçesi, biyomalzeme alanında günümüzdeki çalışmalar, eğilimler. Malzemelerin yığın ve mekanik özelikleri. Yüzey analiz metodları. Metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler. Extrakoporal cihazlar için sterilizasyon yöntemleri

MATE 462 - Nanomalzemeler
Nanoteknolojinin temelleri, tarihi, uygulamaları ve özgün malzemeler. Nanomalzemelerin sentez ve üretimi ve sanayide uygulamaları

MATE 464 - Malzemelerin Yüzey İşlemleri
Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu, değme (kontak) teorisi, yüzey sertleştirme metodları, karbürleme. Dönüşüm kaplamaları. Yüzey kaplama yöntemleri: gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden kaplama süreçleri. Fiziksel ve kimyasal buhar biriktirim yöntemlerinin prensipleri, elektrokimyasal kaplama, püskürtme kaplamalar, kaplama karakterizasyonu, kaplama ve ince filmlerde gerilim, kaplama tribolojisi, kaplama uygulamalarında örnek durum incelemeleri.

MATE 466 - Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon, polimerizasyon türleri, polimer karakterizasyonu, karakterizasyon yöntemleri, polimerlerin amorf, kristal ve elastomer halleri.

MATE 468 - Seramik Malzemeler
Bağlanma Teorisi, Seramik Yapılar, Hatalar, Seramiklerin Fiziksel Özellikleri, Seramiklerin Elektriksel ve Dielektriksel Özellikleri, Seramiklerin Mekanik ve Optik Özellikleri, Seramik ve Cam Üretimi

MATE 474 - Seramik Malzeme Üretim Süreçleri
Toz hazırlanması, Önkonsolidasyon, Şekil Verme İşlemi, Sentezleme, Sinterleme Teorisi, Modifiye Edilmiş Yoğunlaşma Yöntemi, Son İşleme, Zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, Cam Üretim Yöntemi

MATE 482 - İkincil Çelik Metalurjisi
Pota metalurjisinin tarihçesi and çelik kalitelerinde yeni talepler, termodinamik temeller, sıvı çelikte akışkan davranışı, fazlar arası reaksiyonların kinetiği, çelikte oksijen giderme, çelikte gaz ve karbon giderme, ikincil metalurjide kükürt giderme, pota metalurjisinde fosfor kontrolü, çelik üretiminde azot kontrolü, kalıntılar ve kalıntı şekil kontrolü, temiz çelik üretimi teknolojisi

MATE 486 - Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi
Demir-dışı metallerin cevherlerinden elde edilmesi ve rafinasyonlarının genel prensipleri. Önişlemler, kavurma işleminin termodinamik ve kinetiği. Bakır, çinko ve kurşunun pirometalurjik ve/veya hidrometalurjik yöntemlerle eldesi. Söz konusu metallerin rafinasyonu. Çeşitli elementlerin yüksek sıcaklık metalurjik işlemler ile eldeleri. Gaz ile indirgenme reaksiyonları. Metal oksitlerin gazlarla indirgenmesi.

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

MATE 207 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATE 208 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik özellikleri. Faz diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATE 320 - Mühendislik Malzemeleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 106 - Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 103 ve CEAC 104 olarak değişmiştir.

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

ECON 211 - Ekonominin Temelleri
Bu ders hem hanehalkı hem firma davranışı üzerinde durur. Bu iki aktörün ilişkileri ve kaynakların aralarında dağılma mekanizmasını kapsar. Tüketici davranışları, fayda maksimizasyonu, kar maksimizasyonu ve farklı piyasa tipleri araştırılır. Makroekonomi kısmında ise milli gelir, gayrısafı milli hasıla, deflatör, iş döngüleri, durgunluk, işşizlik, fiyat istikrarı gibi kısa ve uzun dönem makroekonomik konular üzerinde durulur.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MFGE 156 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri. Parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme. Montaj tasarımı temelleri

MFGE 203 - Mühendislik Mekaniği
Mekaniğin genel prensipleri ve vektörler. Kuvvet vektörleri. Parçacık dengesi. Rijit cisimlerin dengesi. Kafes sistemler ve çerçevelerin analizi. İç kuvvetler. İç kuvvet diagramları. Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme, burulma, eğilme. Basit yüklemeler altında yer değiştirmeler. Bileşik yüklemeler. Mohr dairesi.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.